Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Vechetávke dňa
Toďto je véčet šeckéch vechetávek dňa. Jak chceš take přespět, nadatloj svó vechetávko na adreso info@brainking.com nebo do Fencerovo vzkazniko.

  Vechetávka Ten, co to vemeslel
1Jak se léstke najednó začnó okazovat v jinym jazeko, bóchni na fanglo pro svuj jazek a šecko se vráti do normálo.pauloaguia
2Dež přejedeš tó meščárkó nad špilošovó maluvkó členstvi, okáže se tě takové jakobe řádek s hlavnima plkama o špilošovi. pauloaguia
3Veoži léstek Véčet špilošu pro večmocháni dalšich sópeřu ze stény země.pauloaguia
4Jak chceš večmochat sópeřa s podobnó kvalitó, jak je tvá, prošmédi léstek Žebřéke pro dané droh špilo a večmoché špiloša s podobnym BKR.pauloaguia
5Jak co chvila kókáš na někery vebrany klobe na mloveni, možeš je šópnót do véčto oblébenéch bóchnutim na linko "šópnót k oblibeném klobum" na léstko přislošnyho klobo.pauloaguia
6Jak chceš vekómat vic o někeréch špilech, kókni na léstek Linke a zkos večmochat zajimavy ohlase.pauloaguia
7Dež taháš ve špilech, možeš naštelovat všelejaky podminke pro okázáni dalšiho špilo po vepoštěni taho.pauloaguia
8Možeš datlovat kamošum levó zadni, dež je šópneš na léstek Kamoši a pak bóchneš na maló obálko vedle jejich ména.pauloaguia
9Jak chceš stáhnót léstke rechléc, možeš omezet kopo okazovanéch věci za pomoce léstko Héblátka. Take možeš zkoset pospřehébat počte okazovanéch špilu na dóležitym léstko a počte plku na léstko klobo na mloveni.pauloaguia
10Jak nechceš, abe ostatni věděle, co zrovna kómeš, mužeš zapnót maskáčové mód v Héblátkách (jen pro te, co cálojó).pauloaguia
11Dež datloješ plk nebo zprávo, mužeš poožit jednodochy HTML tage. Cálojici členi mužó zapnót Rich Text Editor.pauloaguia
12Jak chceš někeho přivitat jeho rodnó řečó, zkos veožit našo Špilošovo mluvo bóchnotim do linko "vic o řečách" pod maléma fanglama.pauloaguia
13Jak dostal(a)s zprávo v řeče, keré nerozomiš, zkos si řéct o helfnóti v klobo na mloveni Languages.pauloaguia
14Onavoje tě omisťováni kocábek na starto špila holéma rokama? Léstek Rozvrhnóti špilu omožňoje oložet tvó oblébenó startovaci pozeco pro pozďéši poožiti.pauloaguia
15Prohráváš furt špile na čas? Cálojici členi mužó zapnót mašinó vechetanó flákárno, kerá vás na čas projet nenechá. Dež tě ňáká zbévá, naskoči.pauloaguia
16Nebavi tě prokósávat se na oblébeny léstke přes dvě, tře bóchnuti do meše? Cálojici členi mužó šópnót jaké léstek chcó do kontextovy nabidke.pauloaguia
17Nemáš fčil co hrát? Lóské dalši léstke, BrainKing tě dává tune všelejakéch možnosti.pauloaguia
18Možeš pruběžně kómat, jak se BrainKing vevijel (a veviji), zkóknotim sklado novin na léstko Jaky só novy drbe.pauloaguia
19Održoj si přehledny Vzkaze skladovánim dóležitéch zpráv a co chvila pooživánim čudla Smáznót všecke zpráve v oddilo Zpráve, co přicházijó.pauloaguia
20Někery tornaje omožňojó odnyst si vésložko, třeba zacálovany členstvi nebo orčitó kopo Mozku, dež vehraješ.JackAwesome
21Vlitni do špilo v to rano! Při vepoštěni taho si aj se sópeřem namontojte "táhnót a pobét toť" a furt dokola oževojte léstek bóchánim do klávese F5!TeamBundy
22Chce se tě zrovna valet rechlé špil, keré zaročeně skonči v pruběho dvó hodin? Vetvoř nabidko ke špilo a zadé tam Čas na špil: 0 dni 1 hodina, Extrovnica: 0 dni 0 hodin, Limit: 0 dni 1 hodina.TeamBundy
23Jak chceš bét decke zavčaso opozorněné na nénovjéši zpráve ve tvéch oblébenéch klobech na mloveni, možeš je stáhnót RSS kamošem s pomocó RSS ikone v pravym hornim roho léstko klobo na mloveni.pauloaguia
24Chceš hrát vic drohu špilu a neviš, keré dřiv? Tož hópni do tornaja s halozáckéma špilama.pauloaguia
25Ťokni na špilošovo méno a pak na oddil Okončeny špile, pak na méno špila a nakonec na orčité špil, nad kerym tak možeš přeméšlet do aleluja.Servant
26Jak chceš vlitnót do špilo se špilošem, keré bode asi tak dobré jak te, možeš zvolet vežadované rozsah BKR v novy nabidce ke špilo. Potem nikdo, kdo do rozsaho nepasoje, toďto nabidko ani neovidi.Katechka
27Dež čekáš, až bodeš v něčem na taho, možeš bóchnót na "vechetat" o řádko "oževet" na dóležitym léstko, potem našteloj toďto hodnoto třeba na 30 sekond, abe se tě stav tvéch špilu oževoval rechléc.Servant
28Veoži Zapesovač pro ozkóšeni vzhledo popiso s HTML tagama v plkách o sobě, dřiv než je pospřehébáš. (Jenom cálojici členi)rednaz23
29Jak potřeboješ večmochat staré vzkaz od orčityho špiloša, bóchni na plke o něm a na prvnim řádko za přehlašovacim ménem nandeš možnost okázat jeho zpráve.konec
30Dež seš napnoté(á), jak probihá tornaj, do keryhos vlitl(a), možeš ho se svéma spološpilošama okecat rovnó v "Mloveni" o toďteho tornaja.HelenaTanein

Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2023 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho