Prihlasovacie meno: Heslo:
Registrácia nového užívateľa
Pravidlá pre užívateľov
Vitajte na BrainKingu! Náš server ponúka unikátnu príležitos na hratie hier a veríme, že se vám u nás bude páči. Aby sme boli schopní zaisti rovnaké a spravodlivé podmienky pre všetkých, máme tu zadefinovaných niekoľko pravidel, ktorých dodržovanie je striktne vyžadované od každého:

Základné pravidlo: (aplikované na celom serveri)
 1. Každému hráčovi je povolené ma len jedno registrované konto. Používanie viacerých kont rovnakou osobou, najmä za účelom umelého zvyšovania hodnotenia pomocou úmyselne prehratých hier, je považované za nešportové a podobné chovanie nebude tolerované.
 2. Neni dovolené umožni tretím osobám používa vaše konto. Ak máte podozrenie, že niekto iný má prístup k vášmu účtu na BrainKingu, ihneď si zmeňte prístupové heslo na stránke vášho profilu.
 3. BrainKing je server rodinného charakteru, otvorený užívateľom všetkých vekových kategórií. Neprimerané vulgárne výrazy, sexuálne obažovanie, alebo nebezpečné vyhrážanie tu nie je povolené. (Poznámka: Na niektorých súkromých diskusných kluboch patriacich k spoločenstvu môžu by hranice znesiteľnosti jazyka posunuté vyššie, ak sú o tom členovia alebo čakatelia na členstvo informovaní ešte pred samotným vstupom.)

Pravidlá pre hry:
 1. NEPODVÁDZA. Tento termín zahàňa využívanie externých programov na napovedanie najlepších ahov a úmyselne prehrávánie z dôvodu zvýšenia súperovho BKR. Podobné chovanie, ak je dokázané, môže vies až k zablokovaniu konta a odstráneniu BKR z tabuľiek.

Pravidlá pre diskusné kluby:
 1. BrainKing je predovšetkým herný server, nie diskusný. Kluby boli vytvorené za účelom skvalitnenia celkovej priateľskej atmosféry.
 2. Žiadne krvavé hádky! Žiadne prehnane sprosté nadávky! Chova sa slušne, inak radšej neprispieva.
 3. Neni dovolené kopírova príspevky iného užívateľa na verejné diskusné kluby bez jeho súhlasu.
 4. Nie je dovolené zverejňova osobné a intímne informáce o inom užívateľovi bez jeho súhlasu.
 5. Nezaplavujte veľké množstvo klubov rovnakou informáciou. Napríklad, ak chcete hráčov informova o svojom piškvorkovom turnaji o ceny, je vhodné napísa taký príspevok na diskusný klub Turnaje a Piškvorky, neni dôvod kopírova toto oznámenie inam.
 6. Každý diskusný klub má moderátora alebo viac moderátorov, ktorí dohliadajú na dodržovanie pravidiel. Sú oprávnení editova alebo maza príspevky, ktorých obsah koliduje s uvedenými pravidlami. Takisto majú právo skry príspevky užívateľa, prípadne ho úplne vyhodi z diskusného klubu, ak dotyčný opakovane pôsobí problémy porušovaním pravidiel BrainKingu. Pusti sa do súkromnej hádky s moderátorom na jeho vlastnom klube obvykle vedie iba k vyhodeniu iniciátora sporu. Ak máte vážný problém s niektorým moderátorom, najprv ho skúste kontaktova súkromnou správou. Pravdepodobne zistíte, že sú za podmienky zachovania kľudu ochotní a komunikatívni. Ak ani taký pokus nevedie k vyriešeniu problému, buď sa príslušnému klubu vyhnite alebo se obráte priamo na Globálneho moderátora.
 7. Provokácie nie sú povolené. To znamená, že by nikto nemal písa príspevky za účelom vyprovokova iných užívateľov na písanie reakcií porušujúcich pravidlá.

Pravidlá pre moderátorov:
 1. Moderátori dohliadajú na pridelený diskusný klub a zaisujú, aby ostatní užívatelia dodržovali stanovené pravidlá.
 2. Hlavný moderátor (prvý v zozname) riadi klub a jeho bezproblémové fungovanie, ostatní moderátori mu pomáhajú najmä v čase, keď hlavný moderátor nie je prítomný.
 3. Ak sa do diskusného klubu prispieva veľmi často, hlavný moderátor by mal skúsi nájs jedného alebo dvoch pomocných moderátorov, ideálne z iných časových pásiem, aby zaistili dohľad nad obsahom klubu v čo možno najdlhšom čase.
 4. V prípade, že príspevok porušuje niektoré z pravidiel, moderátor by mal:
  1. Editova príspevok a odstráni nevhodný obsah, ak zvyšok príspevku súvisí so zameraním klubu.
  2. Odstráni celý príspevok, ak je celkovo nezlúčiteľný so zameraním klubu.
  3. Posla autorovi príspevku varovanie do súkromného odkazovača ohľadne editovaného/zmazaného príspevku a ak je treba, upozorni ho na tieto pravidlá.
  4. Ak sa objaví nevhodná hádka medzi viacerými užívateľmi, varova ich verejne priamo v klube.
  5. Ak sa toto varovanie minie účinku, skry autorove príspevky minimálne na niekoľko hodín.
  6. Ak po zrušení skrytia problémy pokračujú, vyhodi užívateľa z diskusného klubu.
  7. Moderátori majú právo použi aj iné prostriedky, ak je to nutné, mali by sa však aspoň pokúsi aplikova uvedené postupy.
 5. Občas se môže prihodi, že sa diskusia v klube vymkne spod kontroly a štandardné postupy zlyhávajú - v takom prípade by moderátor mal zmeni prístupový mód na "všetci musia by potvrdení" alebo "pešiaci musia by potvrdení", pokiaľ sa situácia neukľudní.
 6. DOLEŽITÉ: BrainKing nie je združenie puritánov alebo náboženských fanatikov, takže istá dávka recesie a príspevkov mimo vymedzené témy môže ma aj pozitívne dôsledky, teda moderátor by si mal da pozor, aby to s moderováním nepreháňal a nesnažil sa v každom príspevku za každú cenu nájs niečo nevhodné.

Dôsledok:

BrainKing rieši incidenty individuálne, prípad po prípade. Medzi akcie, ktoré budú v prípade potreby aplikované, patrí:
 • Zákaz prispievania do diskusných klubov (dočasný alebo trvalý)
 • Zákaz konverzácie na herných stránkach
 • Zrušenie získaných BKR a odstránenie z rebríčkov
 • Dočasný zákaz prístupu na celý BrainKing (zmrazenie konta)
 • Trvalý zákaz prístupu na celý BrainKing (zrušenie konta)

Tím BrainKingu neobsahuje mnoho ľudí, takže ak pošlete sažnos na iných užívateľov, buďte trpezliví a počkajte, než preskúmame všetky fakty. Nezabudnite, že BrainKing je predovšetkým herný server, takže venujeme väčšinu času predovšetkým na jeho zdokonalenie.

Čo robi v prípade, ak mámte problém s iným užívateľom:
 1. Prida užívateľa do zoznamu Nepriateľov.
 2. Skry a ignorova ostatné príspevky užívateľa, často to býva účinnejšie než zača verejnú hádku a tým sa zníži na jeho úroveň.
 3. Ak sa to prihodí na diskusnom klube, súkromne požiada moderátora o vyriešenie problému.
 4. Ak ani to nevedie k riešeniu, kontaktova priamo Globálneho moderátora. Avšak opä treba zdôrazniž, že to by mala by až úplne posledná možnos. Čím viac času je strateného riešením osobných problémov užívateľov, tým menej ho ostane na zdokonalovanie BrainKingu.

Zmena pravidiel
Administrátori BrainKingu si vyhradzujú právo zmeni tieto pravidlá, ak sa vyskytne situácia, ktorá nie je súčastnými pravidlami pokrytá, a jej riešenie je nevyhnutné v záujme BrainKingu.
Všetky zmeny sú platné od okamihu ich oficiálneho oznámenia.
Dátum a čas
Priatelia on-line
Obľúbené kluby
Spoločenstvá
Tip dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, všetky práva vyhradené.
Späť na vrchol